Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

Convocatòria de contracte de Personal Investigador en Fomació (PIF) per a estudiants del Doctorat en Comunicació, curs 2018-2019. JOVIS.com

El Departament de Comunicació convoca un contracte de Personal Investigador en Fomació, PIF, per a estudiants del doctorat en Comunicació, curs 2018-2019 (JOVIS.com).

 

Beneficiaris: Estudiants matriculats per primera vegada el curs 2018-2019 al doctorat en Comunicació. S’ha d’estar matriculat a temps complet i complir els requisits relatius a la data de finalització dels estudis que s’especifiquen en l’annex.

 

Objecte del contracte: contracte laboral a temps complet afiliat a la Seguretat Social. Incompatible amb qualsevol altre tipus de contracte. Tasques investigadores i activitats de formació acadèmica del seu programa de formació, amb el límit de 60 hores de col·laboració en activitats acadèmiques presencials.

 

Perfil del contracte: 1 contracte amb un perfil vinculat al grup de recerca JOVIS.com, grup consolidat (AGAUR) que té com a objectiu promoure l’estudi de la joventut contemporània des d’una perspectiva interdisciplinària, transnacional i de gènere. Les paraules clau en la seva recerca són: comunicació digital, generació, identitat, TIC, moviments socials, participació política, polítiques públiques i de joventut, mercat de treball, educació, competència mediàtica, conflictes socials, treball social. La seva aproximació a la joventut es basa fonamentalment en la metodologia qualitativa, especialment l’etnografia, però també utilitza tècniques quantitatives.

Es requereix un bon nivell d’anglès (acreditat).

 

Es prioritzaran les línies de recerca vinculades a aquests tres àmbits:

 

-Joventuts transnacionals: identitats, diàspores i agències juvenils. La mobilitat del segle XXI ens obliga a estar atents a la forma que adopten les cultures juvenils en diferents àmbits geogràfics i culturals. La recepció d’artefactes culturals globals i canvis socials no adopten les mateixes formes. Les diàspores polítiques, econòmiques i socials estan liderades sovint per grups d’edat juvenil. Davant d’aquests fenòmens, els joves estudien estratègies per afrontar els reptes del món que els envolta.

 

-Les cultures juvenils, la participació política i els moviments socials: en aquesta línia de recerca s’inclouen tots els projectes d’investigació en què els joves són protagonistes de noves formes d’entendre la política i com això es manifesta en els moviments socials contemporanis. Continuant amb la tradició antropològica dels estudis sobre la joventut, ens centrem en les formes de la sociabilitat juvenil i en la forma en què es manifesta en forma de cultures juvenils.

 

– Comunicació digital i competència mediàtica: les TIC s’han convertit en un dispositiu cultural essencial per produir agències juvenils. Els joves estan a l’avantguarda de la producció creativa en l’espai virtual. Aquesta línia de recerca se centra en els usos de les noves tecnologies digitals en la creació d’identitats i l’alfabetització mediàtica així com l’educomunicació. La comunicació, ja sigui personal, massiva o digital, és essencial per a les relacions humanes, i més encara per als joves. Es tracta, per tant, d’una línia transversal a les anteriors.

 

– Es valorarà el coneixement i l’experiència en la gestió i coordinació en la gestió i coordinació d’equips

 

– Es valoraran coneixements llenguatge audiovisual i digital (filmació i d’edició, creació de webs, xarxes socials).

 

Criteris de valoració:

 

– Adequació del perfil investigador (4 punts). Es valorarà la trajectòria del candidat, el projecte que presenta com a tesi i la seva afinitat amb el perfil de recerca per al qual es presenta i, en conseqüència, amb les línies de recerca del grup d’investigació del departament al qual s’hauria d’incorporar, així com els criteris específics del perfil.

 

– Adequació al perfil docent en comunicació (2 punts). Es valorarà positivament l’experiència prèvia.

 

– Expedient acadèmic de màster i grau/llicenciatura (2 punts) amb la nota mitjana ponderada de la universitat d’origen (en cas de més d’una titulació es considerarà la de puntuació més alta). L’expedient de màster tindrà un valor del 30% i el de grau/llicenciatura, d’un 70%, en el còmput global.

 

– Coneixement d’anglès (1 punt). Cal acreditar-ho amb algun títol oficial.

 

– Cartes de recomanació aportades per a l’admissió al doctorat (1 punt).

 

Durada de la beca: 1 any (d’1 d’octubre 2018 a 30 setembre 2019) prorrogable fins a 4 anys. 

 

Retribució mensual: 996,63 €/mensuals bruts en 12 pagues

 

Ajut per l’import de la matrícula

 

Obligacions: realitzar les activitats del doctorat a temps complet corresponent a cada any, participar en  tasques d’investigació en el marc del grup de recerca en el qual s’incorpora, donar suport a la docència fins un màxim de 60 hores docents presencials anuals i dur a terme tasques de suport que li siguin assignades pel Departament.

 

Sol·licituds: les sol·licituds s’hauran d’adreçar a:

 

Secretaria del Departament de Comunicació
Universitat Pompeu Fabra
Despatx 52.409
Roc Boronat 138
08018 Barcelona (Spain)

 

Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar (els documents han de ser originals o còpies compulsades):

 

– Acreditació del nivell d’anglès i d’altres llengües estrangeres.

 

– Acreditació de l’experiència docent en comunicació.

 

– Certificat de formació i/o certificat d’experiència professional (expedit per l’empresa o entitat) en la gestió i coordinació d’equips.

 

– Certificat de formació en llenguatge audiovisual i digital (filmació i d’edició, creació de webs, xarxes socials).

 

La Comissió utilitzarà la següent documentació aportada pel candidat en el procés d’admissió al Doctorat en Comunicació:

 

Títol universitari de grau

 

Expedient acadèmic oficial de grau definitiu amb nota ponderada

 

Cartes de recomanació

 

Memòria

 

Currículum vitae

 

Títol de màster universitari o declaració signada d’estar en disposició d’obtenir el títol de màster universitari abans de l’inici del programa de doctorat

 

Expedient acadèmic oficial definitiu del màster universitari o expedient acadèmic oficial provisional.

 

L’adjudicació definitiva del contracte està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació de la documentació presentada al fer la preinscipció. Per això, en el moment de la Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscipció.

 

Si en el moment de formalitzar la preinscripció no havies finalitzat els estudis de màster, en el moment de la Matrícula, hauràs de presentar:

 

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l’estudi previ d’accés.

 

Certificat acadèmic de l’estudi previ d’accés: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 14 de maig 2018

 

Resolució: les sol·licituds presentades seran examinades per una comissió formada per la sotsdirectora de Recerca, el coordinador del grup de recerca en el qual s’incorporarà el becari i dos professors del Departament de Comunicació designats pel seu director. Si es considera pertinent, s’entrevistarà els candidats per contrastar la idoneïtat dels seus perfils personals i curriculars a l’ajut convocat.

 

La persona que obtingui la beca s’ha de comprometre a demanar les beques FPI de l’AGAUR i/o del Ministeri d’Economia i Competitivitat, si compleix els requisits establerts.

 

Termini de la Resolució: primera quinzena de juliol de 2018.

 

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb la secretaria: doctorat.dcom@upf.edu

Més informació sobre els programes de doctorat a la UPF: https://www.upf.edu/web/doctoratcomunicacio/presentacio-i-objectius

 

https://www.upf.edu/decom/beques/18_19/beca_doctorat_PIF_Jovis.com_2018_2019.html